Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych [ZSO-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 3. Wymagane dokumenty

  1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (w przypadku wyboru zarządu);

  2) Regulamin działalności podpisany przez wszystkich członków zarządu lub przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, określający: nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

  3) Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

  4) Imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, adres zamieszkania oraz numer PESEL;

  5) Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

  6) Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;

  7) Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego, zawierający informację o podjęciu na zebraniu założycielskim uchwał: o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wskazaniu adresu siedziby, wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub władz stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna) wraz z uchwałami.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – brak opłaty.
  Wydanie zaświadczenia z ewidencji – 17 zł /stosownie do tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II, kol. III, pkt 21/. 
  Opłatę skarbową można zapłacić przelewem na:
  rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342 lub
  rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
  nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
  tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia dot. stowarzyszenia..................../nazwa stowarzyszenia/).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

  (Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego beskuteczność).

 • 6. Tryb odwoławczy

  Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.

  Dodatkowe informacje
  W przypadku wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie składa, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany (tj. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków wprowadzające zmiany).

 • 7. Uwagi

  Należy pamiętać, że stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
  Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
  Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność
  ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich    

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Justyna Kądziołka-Gad–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: jkadziolka@nowosadecki.pl, pokój: 326.
  mgr Bożena Gwiżdż–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: bgwizdz@nowosadecki.pl, pokój: 326.
   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00