Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych [ZSO-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1393, ze zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1) Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podpisany przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd (w przypadku wyboru zarządu);

  2) Regulamin działalności podpisany przez członków założycieli na każdej z jego stron, określający: nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

  3) Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego (co najmniej 3 pełnoletnie osoby) zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;

  4) Imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu, adres zamieszkania oraz numer PESEL;

  5) Imiona i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;

  6) Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego;

  7) Protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego, zawierający informację o podjęciu na zebraniu założycielskim uchwał: o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu regulaminu, wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub władz stowarzyszenia (zarząd, komisja rewizyjna).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych – brak opłaty

  Wydanie zaświadczenia z ewidencji – 17 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.

  (Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego beskuteczność).

 • 6. Tryb odwoławczy

  Wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

 • 7. Uwagi

  Należy pamiętać, że stowarzyszenie zwykłe nie może: powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

  Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

  Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Iwona Kowalczyk - Inspektor, tel: 18 41-41-826, pokój: 326

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 | 08:30