Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich) z zagranicy [ZSO-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 31.01.1959 r.o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z pón. zm.).

  4. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.

  2. Akt zgonu lub inny dokument stwierdzający zgon (z tłumaczeniem).

  3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie podlega opłacie skarbowej.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  W przypadku, jeżeli z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok występuje na zlecenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków ludzkich firma pogrzebowa, należy dołączyć stosowne upoważnienie do działania w tym zakresie.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Iwona Kowalczyk – Inspektor, tel: 18 41-41-826, pokój: 326

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2020-02-14 | 08:30