Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok (szczątków ludzkich) z zagranicy [ZSO-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna – pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
  i szczątkami ludzkimi.
  4. Kodeks postępowania administracyjnego.
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie pozwolenia wraz z oświadczeniem.
  2. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  3. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon do wniosku należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  4. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik osoby upoważnionej do pochowania zwłok, szczątków ludzkich należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Prawidłowo wypełniony wniosek i oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

  •         osobiście w Zespole Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
  w Nowym Sączu pok. 326, 327 lub w Kancelarii Administracyjnej pok. 113,
  w godzinach pracy urzędu lub

  •         za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz lub

  •          w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ePUAP (starostwons/SkrytkaESP).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej (część III, poz. 44 kol. 4 pkt. 2 ustawy z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
  2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.
  Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo – występujący jako pełnomocnik wnioskodawcy.
  Opłatę skarbową można zapłacić przelewem na: rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342 lub rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
  tytuł przelewu: opłata za pełnomocnictwo – pozwolenie na sprowadzenie zwłok/ szczątków ludzkich/ ….......(imię, nazwisko osoby zmarłej).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  Przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok. 

  Dodatkowe informacje:
  1. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków wydawane jest na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok ludzkich.
  Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej :
  pozostały(a) małżonek/małżonka;
  krewni zstępni;
  krewni wstępni;
  krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

  Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
  Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
  Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

  2. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie, o którym mowa
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych,
  w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001 r. Nr 152 poz. 1742), pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Justyna Kądziołka-Gad–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: jkadziolka@nowosadecki.pl, pokój: 326.
  mgr Bożena Gwiżdż–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: bgwizdz@nowosadecki.pl, pokój: 326.
   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00