Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Kontroli i Analiz
Grupa tematyczna: Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków [KA-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjmowanie skarg i wniosków:

  - skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu (w protokole zamieszcza się datę przyjęcia, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej, zwięzły opis treści sprawy. Protokół po sporządzeniu, odczytaniu jest podpisywany przez skarżącego i urzędnika, który go sporządził).

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, 2185).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Pismo zawierające : imię i nazwisko, adres, treść skargi lub wniosku, podpis.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie podlega opłacie

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi:

  - bez zbędnej zwłoki,

  - w terminie 7 dni skargi przekazane do załatwienia innym organom według ich właściwości,

  - pozostałe skargi i wnioski w terminie 1 miesiąca,

  - skargi i wnioski wymagające szczególnego rozpatrzenia w terminie 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Wojewódzki Sąd Administracyjny

 • 7. Uwagi

  1. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska ( nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

  2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Kontroli i Analiz

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Monika Twardowska – Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Analiz

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Monika Twardowska – Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Analiz, tel. 18 41-41-820, II p., pokój: 320

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00