Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Przyjmowanie prac geodezyjnych do zasobu [GEO-G11]

 • 1. Forma wykonania usługi

  1. Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  2. Przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ;
  3. Opatrzenie dokumentów i materiałów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych, klauzulą urzędową.
 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 t. j.);
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy  i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1316);

 • 3. Wymagane dokumenty

  (art. 12a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
  1. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych;
  2. Zbiory nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych.
  3. dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii
   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłaty ustalane są na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629);

  Opłaty można dokonać w kasie Starostwa ul. Strzelecka 1 lub na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  (art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
  1a. Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
  1) do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
  2) powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
  3) powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych – od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
  1b. Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.

 • 6. Tryb odwoławczy

  odwoławczy (art. 7,8 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

  7.W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
  7a.W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
  7b.Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
  7c.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może,na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 i art. 59 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
  8.Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego       i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
  W przypadku wydania decyzji odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Damian Tokarczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Rejestrowanie dokumentacji geodezyjno–kartograficznej oraz wydawanie materiałów przeznaczonych dla zamawiającego;
  Weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przyjmowanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , opatrzenie dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową;
    

  1. Anna Fedczyna – Główny Specjalista tel.: 18 41-41-652, Pokój: 102
  2. Piotr Petryla – Młodszy Referent, tel.: 18 41-41-652, Pokój: 102
  3. Sylwia Klag – Młodszy Referent, tel.: 18 41-41-653, Pokój: 103
  4. Agnieszka Kocoń – Referent, tel.: 18 41-41-653, Pokój: 103
  5. Marta Rusinek – Specjalista, tel.: 18 41-41-653, Pokój: 103
  6. Wojciech Olesiak – Specjalista, tel.: 18 41-41-653, Pokój: 103

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09