Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonawcy prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia [GEO-G12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Odpowiedź na zgłoszenie pracy geodezyjnej wraz z kopią materiałów z zasobu

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 30 kwietnia 2021 r.  w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • 3. Wymagane dokumenty

  Wypełnione formularze:

  - zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzone w dwóch egzemplarzach
  Załączniki:
  - szkic lokalizacji umożliwiający określenie miejsca i zasięgu zgłoszonej pracy w przypadku, gdy słowny opis miejsca i obszaru pracy nie pozwala na jednoznaczną jej lokalizację.
  Do wglądu:
  - Świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach wykonywanych robót geodezyjnych i kartograficznych
  Zgłoszenia prac geodezyjnych można składać:
  - w formie papierowej (osobiście na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną: powiat@nowosadecki.pl)
  - internetowo przez stronę  https://ewid.nowosadecki.pl
   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Za udostępnianie materiałów zasobu w związku ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej, lub jego uzupełnieniem pobiera się opłatę zryczałtowaną, której wysokość jest uzależniona od wielości obszaru wskazanego w tym zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty, w tym opłaty zryczałtowanej, określa załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 5 dni roboczych.

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku wydania decyzji odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  Udostępniane Bazy danych EGiB oraz materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zawierają dane osobowe. Wymaga się, aby Wykonawca pracy geodezyjnej przestrzegał przepisów dotyczących ich ochrony, a zwłaszcza wymagań wynikających z RODO

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Damian Tokarczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Król – Pomoc Administracyjna   18 41-41-655
  2. Dorota Dudek – Samodzielny Referent   18 41-41-655
  3. Karolina Krok-Piszczek – Referent   18 41-41-665
  4. Kamila Gwiżdż – Samodzielny Referent  18 41-41-665
  5. Karol Zander – Młodszy Referent  18 41-41-668

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04