Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanej inwestycji [BUD-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
  a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej
  - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia     wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; 

  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagspodarowania terenu);

  4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych  i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;

  5. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
  a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
  b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

  6. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

  7. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;

  8. W przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  9. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

  10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA:

  1)  Do wniosku o pozwolenie na budowę, zamiast oryginałów, można dołączyć kopie dok. o których mowa w pkt 3 - 7 
  2) Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł 
  2. Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł
  3. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
  4. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
  5. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
  6. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
  7. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
  8. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
  9. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów):
   - o długości do 1 kilometra 105,00 zł
   - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł

  UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
     tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Jarosz Aneta - inspektor 
     tel. 18 41 41 873,   pok. 302

  3. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna i Gminy Rytro
     tel. 18 41 41 889,   pok. 303b

  4. Cichońska Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Miasta Grybów
     tel. 18 41 41 879,   pok. 303a

  5. Gomułka Liliana – referent dla Gminy Łącko
     tel. 18 41 41 869,   pok. 303b

  6. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
     tel. 18 41 41 885,   pok. 305

  7. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Korzenna
     tel. 18 41 41 863,  pok. 303a

  8. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Nawojowa 
     tel. 18 41 41 886,  pok. 303c

  9. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
      tel. 18 41 41 884,  pok. 305

  10. Paruch Katarzyna - podinspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
      tel. 18 41 41 871,   pok. 301

  11. Piwowarski Adrian - podinspektor dla Gminy Grybów
      tel. 18 41 41 899,  pok. 303c

  12. Ramza-Pałanczewicz Marta - podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
      tel. 18 41 41 877,  pok. 303c

  13. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz  Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój 
      tel. 18 41 41 882,   pok. 304

  14. Szkaradek Anna - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
      tel. 18 41 41 882,   pok. 304

  15. Zygadło Tomasz - referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
      tel. 18 41 41 853,   pok. 303a

 • 10. Formularze

  Elektroniczne formularze
  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

Formularz do druku

 • WNIOSEK o pozwolenie na budowę (PB-1)
 • WNIOSEK o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)
 • WNIOSEK o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)
 • OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji oraz dziennika budowy
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
 • wniosek o wydanie dziennika budowy
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00