Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę dla budowy budynku, obiektu lub robót budowlanych wymagających pozwolenia lub wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego planowanej inwestycji [BUD-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1.  Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. W przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2;
  5.  W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
   a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
   b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
  6. W przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14  ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 
  7. Oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
  8.  W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  9.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47,00 zł 
  2. Pozwolenie na budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż rolnicza i leśna): - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł - nie więcej niż 539,00 zł
  3. Pozwolenie na budowę budynku służącego celom rolnym w gospodarstwie rolnym 14,00 zł
  4. Pozwolenie na budowę innego budynku 48,00 zł
  5. Pozwolenie na budowę studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20,00 zł
  6. Pozwolenie na budowę budowli związanych z produkcją rolną 112,00 zł
  7. Pozwolenie na budowę urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym 91,00 zł
  8. Pozwolenie na budowę innej budowli 155,00 zł
  9. Pozwolenia na budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, cieplnej oraz drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów):
   - o długości do 1 kilometra 105,00 zł
   - o długości powyżej 1 kilometra 2 143,00 zł

  UWAGA: W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie. W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego opłata wynosi 50 % określonych wyżej stawek.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor 
   tel. 18 41 41 873,   pok. 302
  3. Korek Teresa - inspektor 
   tel. 18 41 41 852,   pok. 302
  4. Banach Sylwia - referent dla Gminy Łącko i Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b
  5. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
  6. Jarosz Aneta - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 871,   pok. 301
  7. Kasprzyk Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
  8. Kotecka Maria - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  9. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
   tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
  12. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
  13. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
  14. Ramza-Pałancewicz Marta - podinspektor dla Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 878,  pok. 303b
  15. Szkaradek Anna - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
  16. Wiktor Małgorzata - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
  17. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
  18. Zygadło Tomasz - młodszy referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13