Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego [BUD-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek, do którego należy dołączyć :

  1. Zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
  2. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
  3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
  4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
  5. Pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000; 
  6. Projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb;
  7. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie decyzji - 36,00 zł

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
    
  2. Jarosz Aneta - inspektor
    tel. 18 41 41 873,   pok. 302
    
  3. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna 
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
    
  4. Cichońska Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Miasta Grybów
    tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
    
  5. Gomułka Liliana – referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b 
    
  6. Korek Teresa - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
    
  7. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
    
  8. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
    
  9. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
    
  10. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
    
  11. Paruch Katarzyna - podinspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
    tel. 18 41 41 871,   pok. 301
    
  12. Ramza-Pałanczewicz Marta - podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
     tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
    
  13. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz  Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój 
    tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  14. Szkaradek Anna - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  15. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
    
  16. Zygadło Tomasz - referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a
 • 10. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • WNIOSEK o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularza (w razie potrzeby)
 • WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji oraz dziennika budowy
 • WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
 • WNIOSEK o wydanie dziennika budowy
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22