Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby lub innego podmiotu [BUD-5a]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  

  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 

  3. Zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopia tej zgody (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na  budowę);
                        
  4. Dziennik budowy (do wglądu);    

  5. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
   
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Przeniesienie decyzji – 90,00 zł;

  UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji dot. budynku mieszkalnego nie posiadającego lokalu usługowego.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  1. Jacek Janusz
 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
    
  2. Jarosz Aneta - inspektor
    tel. 18 41 41 873,   pok. 302
    
  3. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna 
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
    
  4. Cichońska Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Miasta Grybów
    tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
    
  5. Gomułka Liliana – referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b 
    
  6. Korek Teresa - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
    
  7. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
    
  8. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
    
  9. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
    
  10. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
    
  11. Paruch Katarzyna - podinspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
    tel. 18 41 41 871,   pok. 301
    
  12. Ramza-Pałanczewicz Marta - podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
     tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
    
  13. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz  Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój 
    tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  14. Szkaradek Anna - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  15. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
    
  16. Zygadło Tomasz - referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a
 • 10. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • WNIOSEK o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (PB-9)
 • OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
 • Oświadczenie/ zgoda na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22