Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby lub innego podmiotu [BUD-5a]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:
  1. Kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;  
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
  3. Zgodę osoby na rzecz której wydano pozwolenie (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność z nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, z  objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego    z  inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na  budowę);    
  4. Dziennik budowy (do wglądu);    
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy z  /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;  
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:
  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Przeniesienie decyzji – 90,00 zł;

  UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji dot. budynku mieszkalnego nie posiadającego lokalu usługowego.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

   

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
      tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Borkowska Magdalena - inspektor 
       tel. 18 41 41 873,   pok. 302

  3. Korek Teresa - inspektor 
       tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  4. Banach Sylwia - referent dla Gminy Łącko i Miasta Grybów
       tel. 18 41 41 869,   pok. 303b

  5. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna 
       tel. 18 41 41 889,   pok. 303b

  6. Jarosz Aneta - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
       tel. 18 41 41 871,   pok. 301

  7. Kasprzyk Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Gminy Rytro
       tel. 18 41 41 879,   pok. 303a

  8. Kotecka Maria - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój 
       tel. 18 41 41 882,   pok. 304

  9. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
       tel. 18 41 41 885,   pok. 305

  10. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Łabowa
        tel. 18 41 41 863,  pok. 303a

  11. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
        tel. 18 41 41 899,  pok. 303c

  12. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem 
        tel. 18 41 41 886,  pok. 303c

  13. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
        tel. 18 41 41 884,  pok. 305

  14. Ramza-Pałancewicz Marta - podinspektor dla Gminy Korzenna
        tel. 18 41 41 878,  pok. 303b

  15. Szkaradek Anna - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
        tel. 18 41 41 882,   pok. 304

  16. Wiktor Małgorzata - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
         tel. 18 41 41 851,  pok. 301

  17. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
         tel. 18 41 41 877,  pok. 303c

  18. Zygadło Tomasz - młodszy referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
        tel. 18 41 41 853,   pok. 303a

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13