Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali [BUD-11]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.- o własności lokali
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zainteresowanego o wydanie zaświadczenia, do którego należy dołączyć:

  1. 2 egzemplarze projektu podziału budynku na lokale;
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie zaświadczenia -17 zł.

  W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie siedmiu dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Zażalenie (tylko w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia) wnosi się do organu II instancji – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu – za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz.  
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Bomba Andrzej - podinspektor
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b

Formularz do druku

 • WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09