Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki, nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę [BUD-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia (nie wydaje się decyzji administracyjnej) 
  Po upływie 21 dni ( od daty złożenia kompletnego zgłoszenia) wnioskodawca może ubiegać sie o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Zgłoszenie, w którym należy określić zakres, miejsce i sposób wykonywania rozbiórki. Do zgłoszenia należy dołaczyć:    

  1. Zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię; 
  2. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki. Do wykonywania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.

  UWAGA: Zgłoszenia dokonuje się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:
   https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa -  z-ca dyr wydz. 
     tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Wiktor Małgorzata - inspektor 
     tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  3. Gurgul Monika - referent dla Miasta Grybów, Gminy Grybów, Gminy Rytro
     tel. 18 41 41 880, pok. 304

  4. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Podegrodzie
     tel. 18 41 41 881, pok. 301

  5. Homoncik Kamila - młodszy referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Krynica-Zdrój
     tel. 18 41 41 851, pok. 301

  6. Kliber Krystyna - samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec
     tel. 18 41 41 884, pok. 305

  7. Koszyk Katarzyna - młodszy referent dla Gminy Łącko, Gminy Łabowa,  Miasta i Gminy Muszyna    
     tel. 18 41 41 878, pok. 303b

  8. Pawlik Paulina - młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,
     tel. 18 41 41 861, pok. 301

  9. Sopata Katarzyna - obsługa Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka oraz  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
     tel. 18 41 41 883, pok. 303c

 • 10. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • Zgłoszenie rozbiórki (PB -4)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularza (w razie potrzeby)
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00