Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części [BUD-9]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
   a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
   b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
   c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   e) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
   f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
   g) w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

  Zgłoszenia o którym wyżej mowa należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa  –  z-ca dyr wydz.  
  tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Borkowska Magdalena  -  inspektor    
  tel. 18 41 41 873,    pok. 302

  3. Korek Teresa  -  inspektor    
  tel. 18 41 41 852,    pok. 302

  4. Augustyniak Krystyna - samodzielny referent dla Gminy Krynica-Zdrój  i Gminy Chełmiec  
  tel. 18 41 41 884,   pok. 305

  5. Banach Sylwia -  referent dla Gminy Łabowa  i Gminy Rytro
  tel. 18 41 41 869,   pok. 303b

  6. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna  
  tel. 18 41 41 889,   pok. 303b

  7. Cichowska Anna -  referent dla Gminy Kamionka Wielka  
  tel. 18 41 41 879,  pok. 303a

  8. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz Gminy Podegrodzie
  tel. 18 41 41 881,  pok. 301

  9. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa
  tel. 18 41 41 863,   pok. 303a

  10. Łuczak Joanna - inspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
  tel. 18 41 41 899,   pok. 303c

  11. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem    
  tel. 18 41 41 886,   pok. 303c

  12. Nowak Maria - młodszy referent  dla Miasta i Gminy Piwniczna - Zdrój  i Miasta Grybów 
  tel. 18 41 41 882,  pok. 304

  13. Szkaradek Anna - podinspektor  dla Gminy Łącko
  tel. 18 41 41 882,   pok. 304

  14. Witowska Aneta - specjalista  dla Gminy Korzenna
  tel. 18 41 41 878,   pok. 303b

  15. Zygadło Tomasz -  młodszy referent dla Gminy Grybów
  tel. 18 41 41 877,   pok. 303c
   
   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 | 14:21