Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części [BUD-9]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
  2. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
   a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
   b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi,
   c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   e) ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
   f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
   g) w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/

  Zgłoszenia o którym wyżej mowa należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862, pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor
   tel. 18 41 41 873, pok. 302
  3. Korek Teresa - inspektor 
   tel. 18 41 41 852, pok. 302
  4. Augustyniak Krystyna – samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec, Gminy Rytro oraz Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 884, pok. 305
  5. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Krynica-Zdrój,Gminy Podegrodzie
   tel. 18 41 41 881, pok. 301
  6. Kopoczyńska Magdalena – młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 861, pok. 301
  7. Koszyk Katarzyna- młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka, Gminy Nawojowa,Gminy Łabowa oraz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
   tel. 18 41 41 883, pok. 303c
  8. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Gminy Grybów, Gminy Gródek nad Dunajcem oraz  Miasta i Gminy Muszyna
   tel. 18 41 41 880, pok. 304

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13