Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części [BUD-9]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia (nie wydaje się decyzji administracyjnej)
  Po upływie 30 dni (od daty złożenia kompletnego zgłoszenia)  wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu. 

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Zgłoszenie, w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:                                           

  1. Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; 
  2. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; 
  4. Zaświadczenie lub kopię zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kopię tej decyzji, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
  5. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, lub kopie takiej ekspertyzy;
  6. W zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień i opinii; 
  7. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego - do zgłoszenia należy dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  8. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

  Zgłoszenia o którym wyżej mowa należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.                

  UWAGA: Zgłoszenia dokonuje się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa. 

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa -  z-ca dyr wydz. 
     tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Wiktor Małgorzata - inspektor 
     tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  3. Gurgul Monika - referent dla Miasta Grybów, Gminy Grybów, Gminy Rytro
     tel. 18 41 41 880, pok. 304

  4. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Podegrodzie
     tel. 18 41 41 881, pok. 301

  5. Homoncik Kamila - młodszy referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Krynica-Zdrój
     tel. 18 41 41 851, pok. 301

  6. Kliber Krystyna - samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec
     tel. 18 41 41 884, pok. 305

  7. Koszyk Katarzyna - młodszy referent dla Gminy Łącko, Gminy Łabowa,  Miasta i Gminy Muszyna    
     tel. 18 41 41 878, pok. 303b

  8. Pawlik Paulina - młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,
     tel. 18 41 41 861, pok. 301

  9. Sopata Katarzyna - obsługa Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka oraz  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
     tel. 18 41 41 883, pok. 303c

 • 10. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jej części (PB -18)
 • OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48