Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Biuro Rzeczy Znalezionych [ZSO-4]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Czynności administracyjne.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych .
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r.- Kodeks cywilny.
  3. Zarządzenie nr 45/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zmienione zarządzeniem nr 10/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2021 r.
 • 3. Wymagane dokumenty

  - PROTOKÓŁ – POŚWIADCZENIE odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia/bez przyjęcia rzeczy na przechowanie do Biura Rzeczy Znalezionych /osoba fizyczna/
  - PROTOKÓŁ – POŚWIADCZENIE odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia/bez przyjęcia rzeczy na przechowanie do Biura Rzeczy Znalezionych /instytucja/

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Bez zbędnej zwłoki.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania określają jaką rzecz zgubiono, opisują przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, przedstawiają dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).
  Oddanie rzeczy znalezionej do przechowywania:
  Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w Biurze Rzeczy Znalezionych. Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządzi protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia oraz przyjęcia rzeczy.
  Wydawanie rzeczy znalezionych znalazcy:
  Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania. Wydając rzecz właścicielowi pracownik Biura Rzeczy Znalezionych sporządza protokół wydania rzeczy. 
  W przypadku, gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro Rzeczy Znalezionych zawiadomi o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie).
  Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.
  W przypadku nieodebrania przez znalazcę rzeczy w określonym terminie, jej właścicielem stanie się Powiat Nowosądecki.
  W przypadkach określonych ustawą o rzeczach znalezionych oraz w/w Regulaminem Biura Rzeczy Znalezionych Starosta Nowosądecki może odmówić przyjęcia rzeczy.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Justyna Kądziołka - Gad  - Główny Specjalista , tel. 18 41-41-826, pokój: 326

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00