Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wymiana zagranicznego prawa jazdy [KT-28]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o wymianę zagranicznego prawa jazdy składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub
    na stronie internetowej)
  - kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  - kserokopia posiadanego zagranicznego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez  
    tłumacza przysięgłego, o ile takie tłumaczenie jest wymagane,
  - dowód wpłaty za wymianę prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej,
  - dowód osobisty,
  - cudzoziemiec dołącza do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego
    posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od
    sześciu miesięcy.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wymianę prawa jazdy

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Przewidywany czas na realizację usługi 10 dni roboczych.
  W przypadku konieczności potwierdzenia danych termin uzależniony jest od uzyskania potwierdzenia od organu zagranicznego.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Dodatkowym warunkiem wymiany zagranicznego prawa jazdy wydanego przez państwo nie będące stroną konwencji o ruchu drogowym jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

  W terminie około 10 dni PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje prawo jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

  Przy odbiorze prawa jazdy należy:
  - okazać dowód osobisty,
  - zwrócić zagraniczne prawo jazdy, które jest odsyłane do organu, przez który zostało wydane.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. Karolina Gargas - Samodzielny Referent

  Tel. kontaktowy:  41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04