Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie prawa jazdy - zmiana danych [KT-30]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, § 9 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami 

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy, 
  za pośrednictwem innego urzędu uprawnionego do wydawania prawa jazdy celem przesłania do naszego urzędu 
  lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca na dedykowanej platformie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych pod adresem https://www.esp.pwpw.pl następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej),
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez
    lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami, o ile jest ono wymagane,
  - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest
    ono wymagane,
  - kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
  tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;,
  - kserokopia prawa jazdy (przy rozszerzeniu uprawnień o dodatkową kategorię),
  - dowód osobisty,
  -dowód wpłaty,
  - upoważnienie do odbioru w przypadku działania przez pełnomocnika.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  100,00 zł – za wydanie prawa jazdy
   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Przewidywany czas na realizację usługi 10 dni roboczych.
  W przypadku wymiany prawa jazdy wydanego przez inny urząd do 30 dni.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje prawo jazdy i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

  Przy odbiorze prawa jazdy należy:
  - okazać dowód osobisty,
  - zwrócić do unieważnienia poprzedni dokument prawa jazdy (o ile był wydany).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Barbara Kantor - Inspektor
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. Karolina Gargas - Samodzielny Referent

  Tel. kontaktowy 18 41 41 607 lub 608 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09