Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Przyjmowanie zgłoszenia projektu robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych [ORL01]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  • art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1131);

  • Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz.1696);
  •Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2015 r., poz. 964).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Pisemne zgłoszenie projektu robót geologicznych wraz z załącznikami: 

  • 2 egzemplarze projektu robót geologicznych opracowanego przez uprawnionego geologa.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji zgłaszającej sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  - nie dotyczy wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykorzystania ciepła Ziemi, poza obszarami górniczymi,

  - do rozpoczęcia robót geologicznych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od przedłożenia projektu robót geologicznych nie zostanie wydana decyzja o zgłoszeniu sprzeciwu.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18) 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Pietrzak – Referent, tel. (18) 41-41-619, apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22