Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rolnictwo, leśnictwo

Zmiana lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.[ORL-045]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 13 ust. 2 i 3 pkt 2 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach 

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek właściciela lasu wraz z uzasadnieniem szczególnych potrzeb właściciela lasu dotyczący zmiany użytku.

  2. Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do zmiany.

  3. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości.

  4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

  5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jeżeli jest wymagana.

  6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Beata Janur - Sromek - Inspektor tel. 18-41-41-615, pokój 115

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00