Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na budowę - zmiana decyzji [BUD-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (której dotyczy zmiana);

  2. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany przedstawiający wnioskowane zmiany  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia  wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w postaci:                               a) papierowej  - w 3 egzemplarzach albo
  b) elektronicznej
  lub
  4 egzemplarze projektu budowlanego (zmienionego) w przypadku gdy zamierzenie realizowane jest w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o zmiane ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw);

  3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagspodarowania terenu);

  4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

  5. Dziennik budowy (do wglądu);

  6. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;

  7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem przypadku, gdy zwiększa się powierzchnia użytkowa budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – za każdy m2 nowej powierzchni użytkowej 1 zł, lecz nie więcej niż 539 zł.

  W przypadku działania przez pełnomocnika - 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
    
  2. Jarosz Aneta - inspektor
    tel. 18 41 41 873,   pok. 302
    
  3. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna 
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
    
  4. Cichońska Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Miasta Grybów
    tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
    
  5. Gomułka Liliana – referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b 
    
  6. Korek Teresa - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
    
  7. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
    
  8. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
    
  9. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
    
  10. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
    
  11. Paruch Katarzyna - podinspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
    tel. 18 41 41 871,   pok. 301
    
  12. Ramza-Pałanczewicz Marta - podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
     tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
    
  13. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz  Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój 
    tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  14. Szkaradek Anna - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  15. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
    
  16. Zygadło Tomasz - referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a
 • 10. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • WNIOSEK o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)
 • OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22