Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych [BUD-12]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Postanowienie

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek inwestora zawierający informacje o obiekcie, charakterystykę obiektu, szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa oraz propozycję rozwiązań zamiennych, do którego należy dołączyć: 

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;    
  2. W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską - pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa;
  3. W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
   ​ a) ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
   ​ b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
  4. W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych - pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
  5. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Nie podlega opłacie skarbowej.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531  

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych nie może być przedmiotem odrębnego zaskarżenia. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę wydanej w oparciu o postanowienie o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
    
  2. Jarosz Aneta - inspektor
    tel. 18 41 41 873,   pok. 302
    
  3. Bomba Andrzej - podinspektor dla Gminy Łososina Dolna 
   tel. 18 41 41 889,   pok. 303b
    
  4. Cichońska Monika – młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka i Miasta Grybów
    tel. 18 41 41 879,   pok. 303a
    
  5. Gomułka Liliana – referent dla Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 869,   pok. 303b 
    
  6. Korek Teresa - inspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
   tel. 18 41 41 851,  pok. 301
    
  7. Kotecki Piotr – samodzielny referent dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 885,   pok. 305
    
  8. Leśniak Tomasz - podinspektor dla Gminy Nawojowa i Gminy Korzenna
   tel. 18 41 41 863,  pok. 303a
    
  9. Mrówka Magdalena - specjalista dla Gminy Gródek nad Dunajcem i Gminy Rytro
   tel. 18 41 41 886,  pok. 303c
    
  10. Obiała Maria - inspektor dla Gminy Chełmiec
   tel. 18 41 41 884,  pok. 305
    
  11. Paruch Katarzyna - podinspektor dla Gminy Krynica-Zdrój
    tel. 18 41 41 871,   pok. 301
    
  12. Ramza-Pałanczewicz Marta - podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
     tel. 18 41 41 899,  pok. 303c
    
  13. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz oraz  Miasta i Gminy Piwniczna  - Zdrój 
    tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  14. Szkaradek Anna - referent dla Miasta i Gminy Stary Sącz 
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304
    
  15. Wyskiel Agata - podinspektor dla Gminy Grybów
   tel. 18 41 41 877,  pok. 303c
    
  16. Zygadło Tomasz - referent dla Gminy Podegrodzie i Gminy Łabowa
   tel. 18 41 41 853,   pok. 303a                                                                                                                                                                                                                                                 

Formularz do druku

 • WNIOSEK o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22