Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Osobowych
Grupa tematyczna: Sprawy kadrowe

Wydawanie kopii dokumentacji osobowej [ZO-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wydanie świadectwa pracy (odpisu  świadectwa pracy)

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz.1666 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. 2016 r., poz.2292), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1506 ze zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie dokumentów, upoważnienie do odbioru dokumentów  (w załączeniu wzór ZO-1)

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zwolnione z opłaty skarbowej

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Termin wydania odpisów archiwalnych świadectw pracy - do 30 dni od dnia złożenia wniosku a w sprawach skomplikowanych – do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  W Starostwie przechowywane są akta osobowe byłych pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (zatrudnionych od roku 1999) oraz dokumenty byłych pracowników administracji publicznej przekazane do Starostwa na podstawie § 9 Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz.286 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133, poz. 872/.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Osobowych
  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
  ul. Jagiellońska 33, I piętro, p.218 i 219;
  tel. 0-18 41-41-718 i 0-18 41-41-719,
  e-mail: powiat@nowosadecki.pl
  godziny pracy: poniedziałek 8.00–16.00 ; wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Barbara Kopacz - Kierownik Zespołu

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Beata Nowak Kierownik Zespołu
  Tel. 18 41-41-719
  pokój: 219
  Beata Jasińska – podinspektor
  Tel. 18 41-41-718
  pokój: 218
  Krystyna Kociołek – podinspektor
  Tel. 18 41-41-718
  pokój: 218

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04