Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wygaszanie trwałego zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa [GB-N5].

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 264, z późn. zm.)

  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z poźn. zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd lub o wygaszenie trwałego zarządu.

  2. Zgoda organu nadzorującego jednostkę organizacyjną na wystąpienie z wnioskiem o oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd lub wygaszenie trwałego zarządu.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Wniosek – zwolniony z opłat.

  2. Za oddanie nieruchomości w trwały zarząd, naliczana jest opłata roczna z tytułu trwałego zarządu, którą jednostka organizacyjna ponosi raz w roku przez cały okres sprawowania zarządu.

  3. Jednostki organizacyjne zwolnione z opłat na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ponoszą opłat rocznych za trwały zarząd.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  6 miesięcy (jeżeli nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd odpłatnie) 3 miesiące (jeżeli nieruchomość oddawana w trwały zarząd jest zwolniona z opłat)

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji administracyjnej o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego wniesione za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni liczonych od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Sabina Bielecka – Inspektor, tel. 18 41-41-866, e-mail: sbielecka@nowosadecki.pl, pokój: 306

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04