Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [GB-N8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Z 2012r. poz. 83, ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r., poz. 264, ze zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek zainteresowanego według załączonego wzoru.

  2. Aktualny odpis z Księgi wieczystej.

  3. Dokument potwierdzający następstwo prawne przy zmianie użytkownika wieczystego (akt notarialny, orzeczenie sądu).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w kwocie 10 zł płatna w kasie Starostwa Powiatowego lub na rachunek bankowy.

  2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustalana w decyzji na podstawie wyceny wartości rynkowej nieruchomości).

  3. Koszty związane z wyceną nieruchomości.

  4. Opłata sądowa za wpis własności w księdze wieczystej (ustala i pobiera sąd).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  3 miesiące

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego do Wojewody Małopolskiego w Krakowie.

 • 7. Uwagi

  Brak

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Kościuszki 3 

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-855

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Magdalena Sołtys – Inspektor Tel. 18 41-41-855, e-mail: msoltys@nowosadecki.pl, pokój: 305

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00