Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami
Grupa tematyczna: Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (GB-N12)

 • 1. Forma wykonania usługi

  Akt notarialny – umowa sprzedaży

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z poźn. zm.).

  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybów przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.).

 • 3. Wymagane dokumenty

  - Wniosek zainteresowanego w sprawie sprzedaży

  - Dokumenty identyfikujące osobę fizyczną lub prawną

  - Kopia mapy sytuacyjnej z zaznaczoną nieruchomością lub częścią nieruchomości, którą strona chce nabyć

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Cena nieruchomości, która obejmuje koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (m.in. sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w przypadku konieczności sporządzenia mapy synchronizacyjnej lub przeprowadzenia podziału geodezyjnego nieruchomości lub rozgraniczenia, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe).

  2. Oplata notarialna (ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym).

  3. Opłata sądowa (ustala i pobiera notariusz przy akcie notarialnym).

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  12 miesięcy.

  (Uwaga! Szczegółowa procedura w zakresie zbywania nieruchomości Skarbu Państwa od której zależy faktyczny czas wykonania usługi została opisana w Zarządzeniu Nr 20/2008 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31.10.2008 r. Rozdział IV § 11. Czas wykonania usługi jest uzależniony jest od stanu prawnego nieruchomości i ilości podejmowanych czynności związanych z regulacją stanu prawnego oraz przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży)

 • 6. Tryb odwoławczy

  W przypadku sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, uczestnik przetargu może wnieść skargę do Wojewody Małopolskiego na czynności związane z jego przeprowadzeniem – za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu.

  Po zawarciu notarialnej umowy sprzedaży – odwołanie nie przysługuje.

 • 7. Uwagi

  1. W przypadku sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa do ceny dolicza się należny podatek VAT. Przypadki zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

  2. Co do zasady sprzedaż następuje w przetargu ustnym nieograniczonym lub ograniczonym oraz w drodze bezprzetargowej – po spełnieniu ustawowych przesłanek.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

  Siedziba:

  ul.  Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  II piętro

  Telefon: 18 41-41-856

  E-mail: powiat@nowosądecki.pl

  Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Alicja Lichoń

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Sabina Bielecka – Inspektor, tel. 18 41-41-866, e-mail: sbielecka@nowosadecki.pl, pokój: 306

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04