Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Wydanie lub przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne [KT-20]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 109 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

 • 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym
    wartości pieniężne,
  - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub
    pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym
    lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
  - zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożących wartości
    pieniężne, o ile jest ono wymagane,
  - dowód wpłaty za wydanie zezwolenia,
  - dowód osobisty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  50,00 zł – za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym  wartości pieniężne.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  przewidywany czas na realizację usługi 2 dni robocze.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Przy odbiorze należy:
  - okazać dowód osobisty.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kocemba - Kierownik Referatu
  2. Justyna Gryzło - Młodszy Referent
  3. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent
  4. Ewa Wojnarowska-Wacławik - Samodzielny Referent
  5. Joanna Kościółek - Referent 
  6. ​Karolina Gargas - Samodzielny Referent


   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04