Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji szkoły niepublicznej [EKS-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zastrzeżonych do prowadzenia przez powiat, zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami)), wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami).

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji szkoły niepublicznej;
  2. Statut szkoły – opracowany zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami);
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, dodatkowe kwalifikacje w tym pedagogiczne, nauczany przedmiot);
  4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem, w którym będzie prowadzona szkoła (umowa najmu, użyczenia, akt własności);
  5. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizację praktycznej nauki zawodu;
  6. Pozytywna opinia właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekt wskazany jako miejsce prowadzenia szkoły zapewnia bezpieczne      i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniając wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
  7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późniejszymi zmianami)), pozytywna opinia  Małopolskiego Kuratora Oświaty, a w przypadku szkoły zawodowej  opinia Wojewódzkiej Rady Rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie  zgodnie z potrzebami rynku pracy;
  8. W przypadku szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego zastrzeżonych dla  ministra właściwego do spraw zdrowia – opinia ministra zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
  9. Dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;
  10. Na zasadzie dobrowolności osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych może złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 168 ust. 4a ustawy z dnia   14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty 31-153 Kraków, ul. Szlak 73, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48