Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wniosek o wydanie / zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego [KT-321]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267). 
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) 
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE Nr L 300, poz. 1071). 
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). 
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713).  
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916).
 • 3. Wymagane dokumenty:

  • kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych,
  • zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o niekaralności złożone pod odpowiedzialnością karną,
  • dokument potwierdzający posiadanie sytuacji finansowej,
  • dokument potwierdzający dysponowanie bazą eksploatacyjną,
  • wykaz pojazdów samochodowych,
  • kserokopie krajowych dowodów rejestracyjnych,
  • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania pojazdami ( umowa leasingu, umowa najmu, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, umowa przewłaszczenia, umowa o kredytowa),
  • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki określone w art. 5 i 6 ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
  • kserokopię dowodu opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

  • W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenie za każdy wypis.
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
  • Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%.
  • Za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu,
  • Organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia.  
  • Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień. 
  2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

  1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;
  2. cieszyć się dobrą reputacją; 
  3. posiadać odpowiednią zdolność finansową;

  oraz

  1. posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

  Jednocześnie przypominamy, że warunki wymienione w art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) numer 1071/2009 powinny być spełnione przez przedsiębiorcę przez okres na jaki zostało udzielone zezwolenie.

  1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.
  3.  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Zezwolenia nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

  Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca obowiązany jest wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia - art. 14 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1414 z późn. zm.).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – Inspektor

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13