Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem/ [BUD-7]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.
  W przypadku gdy organ nie wniesie sprzeciwu projekt budowlany podlega ostemplowaniu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj i adres wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
   a) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;
   b) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
   c) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( nie dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych);
   d) w przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania zgłaszającego/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
   e) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane:
   - 1 zł. za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539,00 zł;
    
  2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków:
   - 50% stawki określonej w pkt 1;
    
  3. Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych:
   - 105,00 zł sieć o długości do 1 kilometra,
   - 2 143,00 zł sieć o długości powyżej 1 kilometra;
    
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  Zgłoszenia, do których należy dołączyć projekt budowlany obejmują:
  a) budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  b) budowę wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji     transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m²;
  c) budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,     wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  d) przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia     dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862, pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor
   tel. 18 41 41 873, pok. 302
  3. Korek Teresa - inspektor 
   tel. 18 41 41 852, pok. 302
  4. Augustyniak Krystyna – samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec, Gminy Rytro oraz Miasta Grybów
   tel. 18 41 41 884, pok. 305
  5. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Krynica-Zdrój,Gminy Podegrodzie
   tel. 18 41 41 881, pok. 301
  6. Kopoczyńska Magdalena – młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,Gminy Łącko
   tel. 18 41 41 861, pok. 301
  7. Koszyk Katarzyna- młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka, Gminy Nawojowa,Gminy Łabowa oraz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój
   tel. 18 41 41 883, pok. 303c
  8. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Gminy Grybów, Gminy Gródek nad Dunajcem oraz  Miasta i Gminy Muszyna
   tel. 18 41 41 880, pok. 304

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13