Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem/ [BUD-7]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia (nie wydaje się decyzji administracyjnej)
  W przypadku gdy organ nie wniesie sprzeciwu dokumentacja projektowa podlega ostemplowaniu. 
  Po upływie 21 dni (od daty złożenia kompletnego zgłoszenia)  wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu. 

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty

  Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj i adres wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć:                                                                    

  1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
   a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
   b)elektronicznej
   - wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w przypadku braku miejscowego planu zagspodarowania terenu) -  nie dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych oraz instalowania w użytkowanym budynku instalacji gazowych;
  4. W przypadku budowy  wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane:
   a) oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
   b) oświadczenie inwestora, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy oraz, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna;
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

  UWAGA: Zgłoszenie dokonuje się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym:
    https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane:
   - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539,00 zł;
  2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków:
   - 50% stawki określonej w pkt 1;
  3. Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych:
   - 105,00 zł sieć o długości do 1 kilometra,
   - 2 143,00 zł sieć o długości powyżej 1 kilometra;
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  21 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  Zgłoszenia, do których należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany obejmują:
  a) budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  b) budowę wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70m², których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora,
  c) budowę wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m²,
  d) budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
  e) przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany, 
  f) instalowanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa -  z-ca dyr wydz. 
     tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Wiktor Małgorzata - inspektor 
     tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  3. Gurgul Monika - referent dla Miasta Grybów, Gminy Grybów, Gminy Rytro
     tel. 18 41 41 880, pok. 304

  4. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Podegrodzie
     tel. 18 41 41 881, pok. 301

  5. Homoncik Kamila - młodszy referent dla Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Krynica-Zdrój
     tel. 18 41 41 851, pok. 301

  6. Kliber Krystyna - samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec
     tel. 18 41 41 884, pok. 305

  7. Koszyk Katarzyna - młodszy referent dla Gminy Łącko, Gminy Łabowa,  Miasta i Gminy Muszyna    
     tel. 18 41 41 878, pok. 303b

  8. Pawlik Paulina - młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,
     tel. 18 41 41 861, pok. 301

  9. Sopata Katarzyna - obsługa Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka oraz  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
     tel. 18 41 41 883, pok. 303c

 • 11. Elektroniczny formularz

Formularz do druku

 • Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB - 2)
 • Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku budynku mieszkalnego (PB - 2a)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB - 5)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
 • Oświadczenie inwestora w przypadku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego do 70m²
 • Wniosek o wydanie dziennika budowy
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04