Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Uprawnienia do Kierowania Pojazdami

Przywrócenie cofniętych uprawnień [KT-19]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  art. 103, ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 • 3. Wymagane dokumenty

  Osoba ubiegająca się o o przywrócenie cofniętych uprawnień składa osobiście właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
  - wypełniony wniosek o przywrócenie cofniętych uprawnień (dostępny w pok. 108, w punkcie informacji lub na stronie internetowej)
  - kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość 
  oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; 
  w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia 
  lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz 511 z późn. zm); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją 
  w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
  - orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wystawione przez lekarza uprawnionego do badań lekarskich osób kierujących pojazdami,  o ile jest ono wymagane,
  - orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
  - dowód osobisty,
  - dowód wpłaty.

 • 4. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 5. Uwagi

  Przywrócenie cofniętych uprawnień następuje po ustaniu przyczyny ich cofnięcia.
  Dodatkowym warunkiem przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej jednego roku jest pozytywny wynik egzaminu kontrolnego. 

 • 6. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 7. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Renata Kurnyta - Kierownik Referatu,
  2. Katarzyna Wiktor - Samodzielny Referent,
  3. Ewa Wojnarowska - Wacławik - Samodzielny Referent,
  4. Joanna Kościółek - Referent,
  5. Karolina Gargas - Samodzielny ReferentTel. kontaktowy: 

  ​Tel. kontaktowy:  18 41 41 607 lub 608

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09