Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, wykładowcy

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów [KT-32]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Decyzja administracyjna

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek  wynagrodzenia członków komisji.
 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  - wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,
  - dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, przez 
    okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, tj:
      a) prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie  
          uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa  
          jazdy kategorii A,
      b) prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie  
          uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie  
          prawa jazdy kategorii B,
      c) prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych
          zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób   
          ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy  
          instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających 
          uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
      d) prawo jazdy kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie
          uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa  
          jazdy kategorii T,
      e) prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy  
          instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem,
  - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
  - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora,
  - zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,
  - dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją
    egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,
  - informacja z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa
    w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,
  - aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm,
  - dowód uiszczenia opłaty.

  Dokumenty do wglądu:
  -prawo jazdy.

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  50 zł - opłata za wpis do ewidencji instruktorów.

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

  30 dni

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 • 7. VII. UWAGI:

  Brak

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor

  Tel. kontaktowy: 18 4141602

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00