Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Ośrodki szkolenia kierowców, instruktorzy, wykładowcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców [KT-33]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Zaświadczenie

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie  dodatkowych wymagań przez ten ośrodek.
 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  - wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
  - dowód uiszczenia opłaty.

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  500 zł - opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców.
  500 zł - opłata za zmianę wpisu.

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

   30 dni

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu. Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

   

   

 • 7. VII. UWAGI:

  Brak

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

   

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora
   

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor
  Tel. kontaktowy: 18 4141602


   

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09