Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Stacje kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów [KT-00]

 • 1. I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

  Decyzja administracyjna.

 • 2. II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań
   w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych     dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 3. III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:

  - wniosek,
  - oświadczenie,
  - dowód uiszczenia opłaty.

 • 4. IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI

  412 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru stacji kontroli pojazdów.
  206 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru stacji kontroli pojazdów.

 • 5. V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:

  1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

   

 • 7. VII. UWAGI:

  Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
  - posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
  - nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
  - posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
  - posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
  - zatrudnia uprawnionych diagnostów.

 • 8. VIII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. IX. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora

 • 10. X. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor
  Tel. kontaktowy: 18 4141602

 • 11. XI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:

  18 listopad 2016 r. o godz. 11:40

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00