Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Wydawanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków [GEO-G5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wypis z rejestru: gruntów, budynków, lokali.
  Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wyrys z mapy ewidencyjnej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zamówione wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  2.  Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  3. Wniesienie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów.

   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. Uwagi

  1. Wypisy z rejestru gruntów zawierające dane osobowe wydaje się wyłącznie na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego, nieruchomości, osoby, która wykaże interes prawny);
  2.  Wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się nieodpłatnie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach szczególnych.
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Damian Tokarczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Tomasz Kogut – Młodszy Referent,  tel.: 18 41-41-654, Pokój 204
  2. Magdalena Żak – Inspektor, tel.: 18 41-41-666, Pokój: 206

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00