Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Geodezji
Grupa tematyczna: Geodezja

Wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków [GEO-G5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Wypis z ewidencji gruntów i budynków

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1.  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1629);
  2.  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917);
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016r poz.1034);
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków (załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty).

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1.  Zamówione wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  2.  Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
  3. Wniesienie opłaty następuje przed udostępnieniem materiałów.

   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  7 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. Uwagi

  1. Wypisy z rejestru gruntów zawierające dane osobowe wydaje się wyłącznie na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego, nieruchomości, osoby, która wykaże interes prawny);
  2.  Wypisy z operatu ewidencji gruntów i budynków udostępnia się nieodpłatnie w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach szczególnych.
 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
  Wydział Geodezji
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Telefon: 018-4141800
  Fax: 018-4141888
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Janusz Banaczyk

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.  Czepelak Grzegorz – Inspektor dla Miasta i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204
  2. Ferenc Urszula – Inspektor  Gminy Łącko i Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-763, Pokój: 203
  3.  Jóźwiak Maria – Inspektor dla Gminy Kamionka Wielka i Łabowa, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  4. Kozera Dariusz – Inspektor dla Miasta Nowy Sącz, tel.: 18 41-41-768, Pokój: 208
  5. Pawlak-Styrna Sabina – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-754, Pokój: 204
  6. Sikora Ewa – Inspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-760, Pokój: 210
  7. Sowa-Król Anna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Piwniczna i Gminy Nawojowa, tel.: 18 41-41-754, Pokój: 204
  8. Stańczak Katarzyna – Referent dla Gminy Gródek n/Dunajcem i Podegrodzie, tel.: 18 41-41-764, Pokój: 204

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13