Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczania bagażnika [RJ-09]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Czynność materialno-techniczna.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  - wypełniony wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, dowód wniesienia opłaty oraz:
  - karta pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny,
  - dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa

   

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  - 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  - 40,00 zł – dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczania bagażnika - 1 szt.,
  -  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.
  - 17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

   

   

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  3 dni robocze.

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Nie dotyczy.

 • 7. 7. Uwagi

  Przy odbiorze tablicy należy okazać:
  - kartę pojazdu, o ile była wydana,
  - dowód rejestracyjny pojazdu,
  - dowód osobisty.

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

 • 10. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Barbara RDZAWSKA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Specjalista
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Samodzielny Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Podinspektor
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Specjalista
  12. Jadwiga RÓJ – Inspektor
  13. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  14. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  15. Stanisława ZIAJA – Inspektor
  16. Renata NAJDUCH – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13