Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej [BUD - 3]

 • 1. 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

   

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

   

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, do którego należy dołączyć:

  1.  opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  2.  mapę w skali, co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  6. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
  7. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  8. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  9. opinie:  
      - ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
      - dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
      - właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
      - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
      - dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
      - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
      - właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
      - innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;   
  10. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;
  11. w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.

   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie decyzji dla jednostek budżetowych oraz samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej.

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  90 dni od dnia złożenia wniosku

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Borkowska Magdalena - inspektor
    tel. 18 41 41 873,    pok. 302
  3. Kotecki Piotr - samodzielny referent
   tel. 18 41 41 885,    pok. 305
  4. Obiała Maria - inspektor 
   tel. 18 41 41 884,   pok. 305
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13