Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Pozwolenie na realizację inwestycji drogowej [BUD - 3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek zarządcy drogi lub osoby przez niego upoważnionej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, do którego należy dołączyć:

  1. Opinie właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
  2. Mapę w skali, co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
  3. Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
  4. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
  5. Określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  6. Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;
  7. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
  8. Trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu; 
  9. ‎W przypadku inwestycji, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  10. Opinie: 
   - ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
   - właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
   - dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
   - dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
   - właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
   - właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
   - innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
  11. Wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne;
  12. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy/oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Wydanie decyzji dla jednostek budżetowych oraz samorządu terytorialnego zwolnione z opłaty skarbowej.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  90 dni od dnia złożenia wniosku

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz.
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302
  2. Kotecki Piotr - samodzielny referent
   tel. 18 41 41 885,    pok. 305
  3. Obiała Maria - inspektor 
   tel. 18 41 41 884,   pok. 305
  4. Szkaradek Anna - referent 
   tel. 18 41 41 882,   pok. 304

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48