Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego [ZSO-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna – na częściowe pokrycie poniesionych kosztów na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.
   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. 
  2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r.
  w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. 
  3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.
  4.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 
  5.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi

  1.    Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych
  z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r.) - do pobrania poniżej.
  2.    Do wniosku należy dołączyć:
  1)    kopię dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą jest osoba małoletnia – kopie dowodu osobistego osoby, pod której opieką pozostaje,
  2)    dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się  repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby małoletniej – dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje,
  3)    kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego,
  4)    dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek,
  5)    inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku,
  6)    oświadczenie o numerze konta bankowego, na które należy przekazać środki finansowe przyznane repatriantowi w drodze decyzji Starosty Nowosądeckiego,
  7)    oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Opłacie skarbowej podlega wydanie decyzji Starosty Nowosądeckiego o przyznaniu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - 10 zł.
  Repatriant uiszcza opłatę z chwilą złożenia wniosku.
  2. Zwolnieniu od opłaty skarbowej za wydanie decyzji podlega repatriant, który składając wniosek przedstawi zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego lub zapłacić przelewem na:
  rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
  nr 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342 lub
  rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz
  nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531
  tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie decyzji na udzielenie pomocy repatriantowi.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Wydanie decyzji administracyjnej Starosty Nowosądeckiego o przyznaniu pomocy finansowej nastąpi w terminie:
  1.    niezwłocznie, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę;
  2.    do jednego miesiąca, gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;
  3.    do dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • 7. Dodatkowe informacje


  1. Uprawnienie do uzyskania pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje osobie, która nabyła obywatelstwo polskie w drodze repatriacji oraz przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej
  z terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Republiki Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.
  2. Pomoc finansowa stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Pomocy udziela się w wysokości do 6000 zł na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. Kwota ta ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.
  3. Kwotę pomocy wypłaca się po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.
  4. Repatriant składa powyższy wniosek do Starosty Nowosądeckiego w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.
  5. W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden opiekun prawny.
  6. Najbliższa rodzina repatrianta to małżonek repatrianta i małoletnie dziecko lub dzieci pozostające pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z rodziców, którzy przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej razem z repatriantem.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu – odpowiedzialnej za realizację sprawy

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  mgr Justyna Kądziołka-Gad–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: jkadziolka@nowosadecki.pl, pokój: 326.
  mgr Bożena Gwiżdż–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: bgwizdz@nowosadecki.pl, pokój: 326.

  Informuje się o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, o jakiej mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679 , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania - dostępnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i na stronie internetowej: http://nowosadecki.pl/rodo. /Klauzula informacyjna-repatriacja/.

  Formularz do druku 

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04