Sprawy - karta usług

Wydział: Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich
Grupa tematyczna: Sprawy obywatelskie

Zgłoszenie likwidacji i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych. [ZSO-6]

 • 1. Forma wykonania usługi

  1. Zamieszczenie w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego danych o stowarzyszeniu - w likwidacji (pismo informujące o wpisie).
  2. Wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (pismo informujace o określeniu stowarzyszenia)
 • 2. Podstawa prawna wykonania usłu

  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.
 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  I. Zgłoszenie likwidacji stowarzyszenia:

  1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego ( wzór w załączeniu);
  2. Załączniki:
   1. protokół z posiedzenia Zebrania Członków + uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora, przeznaczeniu likwidowanego majątku.
   2. lista obecności na Zebraniu Członków.
   3. lista członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

  II. Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych:

  1. Wniosek o wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych ( wzór w załączeniu);

  1. Załączniki:
   1. protokół przekazania majątku. 
   2. oświadczenie o zaspokojeniu wszelkich zobowiązań stowarzyszenia.
   3. oświadczenie, że informacja o likwidacji  Stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości.
   4. sprawozdanie z przebiegu procesu likwidacji wraz z przyjętą przez Zebranie Członków uchwałą o zakończeniu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzień zakończenia likwidacji.
   5. informacja  o miejscu przechowywania dokumentacji zlikwidowanego stowarzyszenia.

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Brak opłat.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  w terminie 7 dni od dnia wpływu zawiadomienia, wniosku o wykreślenie.

  (Jeżeli zawiadomienie, wniosek o wykreślenie zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku termin na dokonanie usługi, liczy się od dnia uzupełnienia dokumentów. Nieuzupełnienie dokumentów
  w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność).

 • 6. Tryb odwoławczy

  Skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.

 • 7. Dodatkowe informacje

  Likwidacja stowarzyszenia zwykłego polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji Starosty po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

  1)   W razie rozwiązania się stowarzyszenia zwykłego na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są członkowie zarządu stowarzyszenia jeżeli regulamin lub, w razie braku odpowiednich zapisów regulaminu, uchwała ostatniego zebrania członków stowarzyszenia zwykłego nie stanowi inaczej.

  2)   Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie,
  w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia zwykłego przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

  Likwidator w szczególności powinien:

  -     pisemnie zawiadomić Starostę Nowosądeckiego o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z podaniem swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania. Do zawiadomienia należy załączyć:

  a)     protokół z Zebrania Członków stowarzyszenia;

  b)     listę obecności na  Zebraniu Członków stowarzyszenia;

  c)     listę członków stowarzyszenia na dzień podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia;

  d)     uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, przeznaczeniu majątku, powołaniu likwidatora,

  -     dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

  -     po zakończeniu likwidacji złożyć do Starosty Nowosądeckiego wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych (wniosek w załączeniu).

  3)   Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwidator przedstawia przyczyny opóźnienia Staroście Nowosądeckiemu, który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatora.

  4)   Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonej przez Starostę Nowosądeckiego następuje dopiero po zakończeniu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia i złożeniu kompletnego wniosku. Starosta powiadomi pisemnie likwidatora o wykreśleniu stowarzyszenia.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Zespół Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  mgr Dorota Dobrowolska - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usług

  mgr Justyna Kądziołka-Gad–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: , pokój: 326.

  mgr Bożena Gwiżdż–Główny Specjalista, tel: 18 41-41-826, e-mail: , pokój: 326.

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48