Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia na rzecz innej osoby lub innego podmiotu [BUD-5b]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Kopię zgłoszenia;
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. ​Zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopia tej zgody (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na  budowę);                 
  4. Dziennik budowy, jeżeli był wydany (do wglądu);   
  5.  W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;                                                            
  6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Przeniesienie zgłoszenia budowy lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci infrastruktury technicznej  – 90 zł;

  UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji dot. budynku mieszkalnego nie posiadającego lokalu usługowego.

  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

  Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ING Bank Śląski  S.A. Oddział Nowy Sącz nr 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu – odpowiedzialnej za realizację sprawy

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa - z-ca dyr wydz. 
   tel. 18 41 41 862,    pok. 302

  2. Wiktor Małgorzata - inspektor 
        tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  3. Adamik Tomasz – referent dla  Gminy Nawojowa, Gminy Kamionka Wielka oraz  Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
      tel. 18 41 41 883,    pok. 303c

  4. Hajduga Monika - podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Podegrodzie
      tel. 18 41 41 881,   pok. 301

  5. Homoncik Kamila - obsługa Gminy Gródek nad Dunajcem, Gminy Krynica-Zdrój, 
       tel. 18 41 41 851,    pok. 301

  6. Kliber Krystyna - samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec
       tel. 18 41 41 884,    pok. 305

  7. Koszyk Katarzyna - młodszy referent dla Gminy Łącko, Gminy Łabowa,  Miasta i Gminy Muszyna    
       tel. 18 41 41 878,    pok. 303b

  8. Pawlik Paulina - młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna,
       tel. 18 41 41 861,    pok. 301

  9. Szczygieł Iwona - młodszy referent dla Miasta Grybów, Gminy Grybów, Gminy Rytro
       tel. 18 41 41 880,    pok. 304

 • 10. Formularz elektroniczny

Formularz do druku

 • WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)
 • OŚWIADCZENIE o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
 • Informacja uzupełniająca do w/w formularzy (w razie potrzeby)
 • Oświadczenie /zgoda na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22