Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z dokonanego zgłoszenia na rzecz innej osoby lub innego podmiotu [BUD-5b]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna
   

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej
   

 • 3. 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi

  Wniosek inwestora, do którego należy dołączyć:

  1. Kopię zgłoszenia;
  2. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;  
  3. Zgodę osoby która dokonała zgłoszenia (zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości   a  lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją z  o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na z  nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na  budowę);                                                        
  4. Dziennik budowy, jeżeli był wydany (do wglądu);      
  5. W przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy z  /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/;  
   6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  UWAGA: Wniosek składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego. Formularze wniosków w formie dokumentu elektronicznego udostępnia GUNB pod adresem elektronicznym: https://e-budownictwo.gunb.gov.pl 
   

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Przeniesienie zgłoszenia budowy lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budowy sieci infrastruktury technicznej   – 90 zł;

  UWAGA: Nie podlega opłacie skarbowej wydanie decyzji dot. budynku mieszkalnego nie posiadającego lokalu usługowego.
  W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Jeden miesiąc od daty złożenia wniosku.
   

 • 6. 6.Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji (Wojewoda Małopolski) za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

 • 7. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu – odpowiedzialnej za realizację sprawy

  Wydział Budownictwa
  Siedziba:
  ul. Strzelecka 1
  33-300 Nowy Sącz
  Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
   

 • 8. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Aneta Selwa – z-ca dyr wydz. 
      tel. 18 41 41 862,   pok. 302

  2. Borkowska Magdalena - inspektor 
      tel. 18 41 41 873,   pok. 302

  3. Korek Teresa - inspektor 
       tel. 18 41 41 852,   pok. 302

  4. Augustyniak Krystyna –  samodzielny referent dla  Gminy Chełmiec, Gminy Rytro  oraz Miasta Grybów
       tel. 18 41 41 884,   pok. 305
        
  5. Hajduga Monika -  podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Krynica-Zdrój, Gmina Podegrodzie                        a   tel. 18 41 41 881,   pok. 301

  6. Kopoczyńska Magdalena – młodszy referent dla Gminy Łososina Dolna, Gminy Korzenna, Gminy Łącko                      w  tel. 18 41 41 861,   pok. 301

  7. Koszyk Katarzyna- młodszy referent dla Gminy Kamionka Wielka, Gminy Nawojowa,  Gminy Łabowa oraz    z  Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
   tel. 18 41 41 883,    pok. 303c

  8. Smajdor Mateusz – młodszy referent dla Gminy Grybów, Gminy Gródek nad Dunajcem oraz z Miasta i Gminy Muszyna

  tel. 18 41 41 880, pok. 304

   

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13