Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych oraz ich zmian w formie dodatku [ORL-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja zatwierdzająca dokumentacje geologiczną/dodatek do dokumentacji

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  - art. 93 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

   

 • 3. Wymagane dokumenty

  •Wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej (złoża kopaliny/hydrogeologicznej/ geologiczno–inżynierskiej) lub dodatku do dokumentacji geologicznej,
  •Załączniki:
  - 4 egz. dokumentacji geologicznej opracowanej przez uprawnionego geologa w postaci papierowej i 4 egz. w postaci elektronicznej,
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa w wysokości 10 zł - od wydania decyzji,

  zgodnie z art. 1 ust. 1, art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Nr: 94 1050 1722 1000  0090 3190 1342 lub na konto Urzędu Miasta Nowego Sącz Nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 albo bezpośrednio w kasie tut. Urzędu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  Dotyczy dokumentacji geologicznej oraz jej zmian (w formie dodatku), w sprawach dotyczących:

  - złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;

  - ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

  - badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;

  - odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

  - warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy , tel. (18) 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska – Samodzielny Referent, tel. (18) 41-41-620 , apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48