Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wydanie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego we zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. [KT-TD1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • 3. Wymagane dokumenty

  - wniosek,
  - oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
  - zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki , o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym,
  - dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
  - dokument potwierdzający brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  - dokument potwierdzający brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  - wykaz pojazdów,
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
  od 2 do 15 lat – 320 zł
  powyżej 15 do 30 lat – 380 zł
  powyżej 30 do 50 lat – 450 zł
  Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie licencji.
  Za wydanie dodatkowego wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, jak za udzielenie licencji.

 • 5. Termin wykonania usługi

  Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  Do 30 dni – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu
   

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora
   

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor

  Tel. kontaktowy: 18 4141602

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04