Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Stacje kontroli pojazdów

Wydanie uprawnień diagnosty. [KT-01]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.
   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania     diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 3. Wymagane dokumenty

  - wniosek,
  - dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia technicznego,
  - dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganej praktyki zawodowej,
  - zaświadczenia o odbyciu wymaganych szkoleń,
  - zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego,
  - dowód uiszczenia opłaty.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  48 zł - opłata skarbowa za wydanie uprawnień diagnosty.
  24 zł - opłata skarbowa za rozszerzenie uprawnień diagnosty.

 • 5. Termin wykonania usługi

  Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  Do 30 dni – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor
  Tel. kontaktowy: 18 4141602

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00