Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wydanie/zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. [KT-TD2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • 3. Wymagane dokumenty

  - wniosek,
  - oświadczenie osoby zarządzającej transportem zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
    o transporcie drogowym oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
  - oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, 
    a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą o niekaralności,
  - dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie 
    i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami 
    finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro.
    Sytuację finansową, potwierdza się:
       a) rocznym sprawozdaniem finansowym,
       b) dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych  
            lub dostępnymi aktywami,
       c) dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
       d) dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
       e) dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości,
  - dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy:
  od 2 do 15 lat – 800 zł
  powyżej 15 do 30 lat – 900 zł
  powyżej 30 do 50 lat – 1000 zł

 • 5. Termin wykonania usługi

  Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  Do 30 dni – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołanie należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi


   

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu
   

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor
  Tel. kontaktowy: 18 4141602

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00