Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Transport drogowy

Wydanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009. [KT-TD3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Zaświadczenie.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
  5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • 3. Wymagane dokumenty

  - wniosek,
  - kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu) potwierdzających spełnianie wymogu zdolności finansowej zgodnie z  
    art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady 
    dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
  - wykaz pojazdów,
  - dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

 • 5. Termin wykonania usługi

  Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
  Do 30 dni – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

 • 6. Uwagi

  W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
  - 9 000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy
  - 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony,
  - 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

  Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:
  - 1 800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd,
   -900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.
  W drodze odstępstwa właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą poświadczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na ww. kwoty. Odstępstwo może zostać zastosowane w przypadku przedsiębiorcy, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego (art. 7b ustawy o transporcie drogowym). 
  Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się średni kurs Euro opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Maleczek – Dyrektor
  Piotr Cebula – Z-ca Dyrektora
   

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Jerzy Sojka – inspektor
  Paweł Kocemba - inspektor
  Tel. kontaktowy: 18 4141602

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00