Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Zatwierdzanie statutu spółki wodnej lub związku spółek wodnych powstałych na mocy porozumienia zainteresowanych osób fizycznych lub prawnych [ORL-47]

 • 1. Forma wykonywania usługi:

  Decyzja zatwierdzająca statut spółki, bądź decyzja odmowna w przypadku niezgodności statutu z prawem.

 • 2. Podstawa prawna wykonywania usługi

  - art. 446 i 448 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  - art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  Aby zatwierdzić statut spółki wodnej należy wystąpić z wnioskiem zawierającym oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON do starosty o jego zatwierdzenie.

  Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

  - Kserokopia porozumienia zawartego w formie pisemnej przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki wodnej,

  - Projekt statutu spółki wodnej spełniający wymogi określone w art. 448 ust. 1 ustawy Prawo wodne (2 egzemplarze),

  - Uchwała w sprawie przyjęcia/uchwalenia statutu spółki wodnej, o którym mowa wyżej,

  - Dokument poświadczający wybór organów spółki wodnej,

  - Wykaz członków spółki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów (oryginał),

  -  Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

  - Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  -  opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej wynosi 10 zł.

  - opłata za pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wynosi 17 zł.

  Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 (na parterze) lub na konto Urzędu Miasta w Nowym Sączu na rachunek nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi:

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 • 7. Uwagi:

  - Z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty zatwierdzającej statut spółki - spółka nabywa osobowość prawną.  

  - W przypadku niezgodności statutu z prawem starosta wzywa do usunięcia tych niezgodności w określonym termie, a jeżeli niezgodności nie ostaną usunięte - odmawia w drodze decyzji zatwierdzenia statutu.

  - Przepisy dotyczące spółek wodnych i ich związków stosuje się odpowiednio do związków wałowych (art. 445 ust. 2 ustawy Prawo wodne).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu:

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa,

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

  Karolina Rodak - Podinspektor, tel. 18 41-41-616

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48