Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Ustalenie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej oraz terminy ich spełnienia dla osób fizycznych lub prawnych, które nie są członkami spółki wodnej, a odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody[ORL-51]

 • 1. Forma wykonywania usługi:

  Decyzja administracyjna o ustaleniu wysokości i rodzaju świadczeń dla osób, które nie są członkami spółki wodnej bądź odmowie ustalenia takich świadczeń.

 • 2. Podstawa prawna wykonywania usługi:

  - art. 454 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  - art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  Wniosek spółki wodnej, który powinien zawierać:

  -Nazwę i siedzibę spółki wodnej, na rzecz której będą ustalane wysokości i rodzaje świadczeń oraz terminy ich spełnienia,

  -Imię, nazwisko, adres osoby fizycznej lub nazwę i adres osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązanej do ponoszenia świadczeń na rzecz spółki wodnej (osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie będąca członkiem spółki),

  -Rodzaj odnoszonych korzyści z urządzeń spółki wodnej lub rodzaj zanieczyszczenia wody,

  -Plan finansowy spółki (kserokopia),

  -Kserokopia uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej określenia wysokości składek wnoszonych przez członków spółki,

  -Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

  -Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  -opłata skarbowa za wydanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej wynosi 10 zł. 

  -opłata za pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika wynosi 17 zł.

  Opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33 (na parterze) lub na konto Urzędu Miasta w Nowym Sączu na rachunek nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi:

  Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy:

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego.

  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 • 7. Uwagi:

  O formie odbioru decyzji decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu:

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa,

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu:

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

  Karolina Rodak - Podinspektor, tel. 18 41-41-616

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48