Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Rozwiązanie spółki wodnej uchwałą walnego zgromadzenia [ORL-52]

 • 1. Forma wykonywania usługi:

  Wystąpienie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.

 • 2. Podstawa prawna wykonywania usługi:

  - Art. 467 w związku z art. 464 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

 • 3. Wymagane dokumenty do wykonania usługi:

  Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przez likwidatora/likwidatorów spółki wodnej w likwidacji należy przedłożyć staroście:

  -Wniosek spółki wodnej w likwidacji o rozwiązanie spółki wodnej,

  -Uchwała Walnego Zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora (oryginał),

  -Kserokopia protokołu walnego zgromadzenia członków spółki wodnej,

  -W przypadku przekazania majątku spółki - kserokopia protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania majątku spółki.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  Postępowanie nie podlega opłatom

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi:

  W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnej uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodami. Kopię ww. Wystąpienia otrzymuje spółka wodna.

 • 6. Tryb odwoławczy:

  brak

 • 7. Uwagi:

  Przepisy dotyczące spółek wodnych i ich związków stosuje się odpowiednio do związków wałowych (art. 445 ust. 2 ustawy – Prawo wodne)

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu:

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa,

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu:

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę:

  Karolina Rodak - Podinspektor, tel. 18 41-41-616

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 | 14:09