Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Kultura i Sport

Wniosek o wydanie znaku: „Zabytek chroniony prawem”- błękitnej tarczy [EKS-0]

 • 1. 1.Forma wykonania usługi

  Na wniosek właściciela zabytku, Starosta Nowosądecki w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wydaje znak: „Zabytek chroniony prawem”, celem umieszczenia na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru, znajdującym się na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

 • 2. 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840 t.j. z późniejszymi zmianami)

 • 3. 3. Wymagane dokumenty

  Złożenie wniosku
  Do wniosku należy dołączyć:
  1) Potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem: 
  -aktualny odpis z księgi wieczystej lub uproszczony wypis z rejestru gruntów  lub
  -akt notarialny lub inny dokument świadczący o tytule prawnym do zabytku wynikającym z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego oraz
  -nominacja / powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest zabytkowy obiekt (np. nominacja na proboszcza parafii, dyrektora instytucji, prezesa fundacji) lub
  -aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności wnioskodawcy. Jeżeli odpis z KRS został wydrukowany ze strony https://ems.ms.gov.pl/ wnioskodawca nie musi poświadczać za zgodność z oryginałem odpisu (dotyczy fundacji, stowarzyszeń). 

 • 4. 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Bez opłat

 • 5. 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku

 • 6. 6. Tryb odwoławczy

  brak

 • 7. 7. Procedura ubiegania się o wydanie znaku ,,Zabytek chroniony prawem”

 • 8. 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 9. 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Bożena Mynarek 

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Anna Mordarska - Referent, tel.: 18 41-41-830, pokój: 330 
  adres email: annmordarska@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00