Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rybołówstwo i wędkarstwo

Wydawanie kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu ryb [ORL-6]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Karta wędkarska,

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015, poz 652 ).
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z poźn. zm.).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie karty.
  2. Dokument stwierdzający złożenie egzaminu przed komisją egzaminacyjną ze znajomości przepisów ochrony i połowu ryb.
  3. Zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej.
  4. Dowód uiszczenia opłaty.
  5. Dokument tożsamości potwierdzający zameldowanie.

  W przypadku wniosku o wymianę karty (wydanie duplikatu) należy dokonać zwrotu starej karty jeśli ubiegający się ją posiada.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata 10 zł

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  14 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

  Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

  Referat Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jan Opiło

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Beata Janur-Sromek – Podinspektor, tel. 18  41-41-620, pokój: 120

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22