Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Rybołówstwo i wędkarstwo

Wydawanie kart wędkarskich uprawniających do amatorskiego połowu oraz duplikatów kart wędkarskich [ORL-6]

 • 1. Forma wykonania usługi

  -karta wędkarska

  - duplikat karty wędkarskiej

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Art. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z poźn. zm.).
 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej.
  2. Dokument stwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajomości przepisów ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną (dot. wniosku o wydanie karty wędkarskiej).
  3. Zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej.
  4. Dowód uiszczenia opłaty.
  5. Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia).

  Ponadto:

  1. Pełnomocnictwo do załatwiania spraw związanych z wydaniem karty wędkarskiej składane w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika lub upoważnienie do jej odbioru.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku złożenia pełnomocnictwa.

  W przypadku wniosku o wymianę karty (wydanie duplikatu) należy dokonać zwrotu starej karty jeśli ubiegający się ją posiada.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata 10 zł - za wydanie karty wędkarskiej lub duplikatu karty wędkarskiej. 

  Zapłaty opłaty za kartę wędkarską lub duplikat karty wędkarskiej można dokonać w  kasie Starostwa  lub przelewem, przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz nr: 11 1050 1722 1000 0090 3190 1284. Opłata 17 zł – opłata skarbowa za złozenie pełnomocnictwa.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza, kasie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  14 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Brak

 • 7. Uwagi

  Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.

  Karty wędkarskie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.

  Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Magdalena Pękala – Młodszy Referent, tel. 18 41-41-636, pokój: 116

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04