Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego za granicą – UE, EFTA [KT-4] [KT-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • zagraniczny dowód rejestracyjny,
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
  • orginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE i jest rejestrowany po raz pierwszy – dotyczy samochodów osobowych, specjalnych kempingowych, pojazdów rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e).
  • orginał dowódu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego lub adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dokumentu odprawy celnej, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
  • tablice rejestracyjne, lub oświadczenie o braku tablic złożone przez wprowadzającego pojazd
  • dowód wpłaty 500 zł na rzecz NFOŚiGW – dotyczy pojazdów o dmc <3,5 t sprowadzonych przed 1 stycznia 2016 r.,
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym,
  • dowód wniesienia opłat,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
   UWAGA: Istnieje możliwość przystąpienia do czasowej rejestracji warunkowej pomimo braku dołączonych do wniosku o rejestrację dokumentów takich jak dowód odprawy celnej przywozowej lub dokument poświadczający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.  Takiej rejestracji dokonuje się pod warunkiem, że właściciel pojazdu złoży pisemne oświadczenie, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Dokumenty te powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  •   54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  • 13,50 zł - pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych,
  • 80,00 z - tablice rejestracyjne na samochód - 2 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę - 1 szt.,
  • 40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy - 1 szt.,
  • 30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower - 1 szt.,
  • 1000,00 zł - tablice indywidualne - 2 szt.,
  • 17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.

  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania, dokonana zostaje czasowa rejestracja pojazdu i wydawane są pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepka kontrolna.  

  Do miesiąca czasu PWPW S.A. w Warszawie wyprodukuje dowód rejestracyjny i dostarczy dokument do urzędu. Etap realizacji można sprawdzić na stronie urzędu lub w serwisie www.pwpw.pl.

    Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego należy:

  - zwrócić pozwolenie czasowe,

  - okazać ważną polisę OC lub inny dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia,

  - okazać dowód osobisty.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

   

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-06-04 | 11:00