Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Administracyjny
Grupa tematyczna: Archiwum zakładowe

Udostępnianie dokumentacji wykonania uwierzytelnionej kserokopii lub wykonanie odpisu dokumentacji znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu [AD-1]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Udostępnianie dokumentacji z zasobu Archiwum Zakładowego w celu wglądu w akta sprawy, sporządzania notatek, wykonania kserokopii, uwierzytelnionej kserokopii lub wykonanie odpisu. Czynności te są dokonywane w lokalu Starostwa w obecności pracownika Archiwum.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej ,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.67). 
  2. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr. 171, poz. 1396, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowych. (Dz. U. 2002 Nr 167 poz. 1375)
  4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (art. 73). (Dz.U. 2013 r. poz.267)
 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wgląd w akta : wydanie kserokopii, uwierzytelnionej kserokopii dokumentu lub wniosek o wykonanie odpisu, zawierający imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej wniosek.

  Załączniki do wniosku:

  1. dokument stwierdzający tożsamośći osoby składającej wniosek,
  2. dowód potwierdzający, że wnioskodawca jest stroną w postępowaniu,
  3. upoważnienie udzielone osobie składającej wniosek ( jeżeli wnioskujacy działa przez pełnomocnika),
  4. opłata skarbowa od wydanych uwierzetelnionych kopii dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz.1282).
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Opłata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii – 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
  2. Opłata za pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania strony - 17 zł.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  niezwłocznie

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Administracyjny

  Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 • 8. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Marta Hojnor - Inspektor, tel. 18 41-41-817, Pokój: 317

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04