Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Geologia

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża na powierzchni do 2 ha przy wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym oraz bez użycia środków strzałowych [ORL-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja o udzieleniu koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  • art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

 • 3. Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża spełniający wymagania określone w art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

  Ww. wniosek powinien zawierać następujące informacje:
  -firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
  -numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  -określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;
  -właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
  -prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  -czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  -środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  -wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody, gdy nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
  -sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
  -nazwa złoża kopaliny lub jego części, które ma być przedmiotem wydobycia;
  -wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  -stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny (w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących);
  -projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  -geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia;
  -przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 108 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego z uwzględnieniem obowiązków określonych w art. 129 ust. 1 ww. ustawy.


  Do wniosku dołącza się:
  1) dowody istnienia określonych we wniosku okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów (w tym wypis z ewidencji gruntów i budynków);
  2) dowody istnienia prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
  3) dowody istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia;
  4) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli wymagana jest na podstawie przepisów odrębnych;
  5) dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Opłata skarbowa w wysokości 616 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. „c”, art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Nr: 94 1050 1722 1000 0090 3190 1342  lub na konto Urzędu Miasta Nowego Sącza Nr: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 albo bezpośrednio w kasie tut. Urzędu.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 • 7. Uwagi

  Dotyczy złóż nieobjętych własnością górniczą

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

  Wieloosobowe stanowisko ds. Geologii

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Stanisław Ryba

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Laura Lichoń-Główczyk – Geolog Powiatowy, tel. (18) 41-41-620, llichon@nowosadecki.pl
  2. Agnieszka Górska –  Samodzielny Referent, tel. (18) 41-41-620 , apietrzak@nowosadecki.pl

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-07-18 | 10:48