Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu – pojazd nie zarejestrowany na terytorium RP [KT-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 - tekst jednolity) oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

   

   

  • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokonania odprawy celnej,
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym,
  • dowód wniesienia opłat,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 18,50 zł pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe samochodowe,
  • 6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy, motocykla lub motoroweru,
  • 30,00 zł- tablice tymczasowe samochodowe,
  • 15,00 zł– tablica tymczasowa na przyczepę,
  • 12,00 zł- tablica tymczasowa motocyklowa lub motorowerowa.

  Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:

  • 80,00 zł – samochodowe,
  • 40,00 zł – przyczepy,
  • 40,00 zł – motocyklowa,
  • 30,00 zł – motorowerowa.
  • 17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

  Opłaty ewidencyjne: 

  • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania, dokonana zostaje czasowa rejestracja pojazdu i wydawane są pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice tymczasowe.

  Tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe podlegają zwrotowi do urzędu (za wyjątkiem wydanych celem wywozu pojazdu za granicę).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

   

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Barbara RDZAWSKA – Kierownik Referatu ds. Rejestracji Pojazdów
  2. Artur ANDRUSZEWSKI – Specjalista
  3. Halina ANIOŁ – Inspektor
  4. Małgorzata BERDYCHOWSKA – Inspektor
  5. Agnieszka FIUT – Specjalista
  6. Halina GUCWA – Inspektor
  7. Dominika JĘDRUSIK – Samodzielny Referent
  8. Aneta KIEŁBASA– Referent
  9. Lidia OGORZAŁEK – Podinspektor
  10. Cecylia POTONIEC – Podinspektor
  11. Beata RAKOWSKA– Specjalista
  12. Jadwiga RÓJ – Inspektor
  13. Barbara SOBOŃ – Specjalista
  14. Przemysław STELMACH – Podinspektor
  15. Stanisława ZIAJA – Inspektor
  16. Renata NAJDUCH – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2021-11-10 | 12:13