Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu – pojazd nie zarejestrowany na terytorium RP [KT-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokonania odprawy celnej,
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym,
  • dowód wniesienia opłat,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa,
  • dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 18,50 zł pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe samochodowe,
  • 6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy, motocykla lub motoroweru,
  • 30,00 zł- tablice tymczasowe samochodowe,
  • 15,00 zł– tablica tymczasowa na przyczepę,
  • 12,00 zł- tablica tymczasowa motocyklowa lub motorowerowa.

  Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:

  • 80,00 zł – samochodowe,
  • 40,00 zł – przyczepy,
  • 40,00 zł – motocyklowa,
  • 30,00 zł – motorowerowa.
  • 17,00 zł – Dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

  Opłaty ewidencyjne: 

  • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
  • 0,50 zł opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania, dokonana zostaje czasowa rejestracja pojazdu i wydawane są pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice tymczasowe.

  Tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe podlegają zwrotowi do urzędu (za wyjątkiem wydanych celem wywozu pojazdu za granicę).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

   

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. Artur Andruszewski – Podinspektor
  2. Małgorzata Berdychowska – Inspektor
  3. Agnieszka Fiut – Podinspektor
  4. Magdalena Gargula - Referent
  5. Paulina Gniewek - Basiaga - Młodszy Referent
  6. Halina Gucwa – Inspektor
  7. Agnieszka Jasińska - Samodzielny Referent 
  8. Monika Kipczak - Referent
  9. Sylwia Kubisz - Referent
  10. Dominika Maresz  – Samodzielny Referent
  11. Karolina Motyka - Referent 
  12. Renata Najduch - Referent
  13. Cecylia Potoniec – Podinspektor
  14. Beata Rakowska -  Specjalista
  15. Barbara Rdzawska - Inspektor
  16. Jadwiga Rój – Inspektor
  17. Barbara Soboń – Podinspektor
  18. Przemysław Stelmach – Inspektor
  19. Katarzyna Szymańska – Młodszy Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2023-01-27 | 09:22