Sprawy - karta usług

Wydział: Komunikacja i Transport
Grupa tematyczna: Rejestracja Pojazdów

Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu – pojazd nie zarejestrowany na terytorium RP [KT-8]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Decyzja administracyjna.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawcze.

 • 3. Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
  • oryginał dowodu własności pojazdu,
  • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokonania odprawy celnej,
  • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym,
  • dowód wniesienia opłat,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, np.: wyciąg z KRS, pełnomocnictwa,
  • dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy, jeżeli pojazd był zarejestrowany.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi:

  • 18,50 zł pozwolenie czasowe,
  • 12,50 zł nalepki na tablice tymczasowe samochodowe,
  • 6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy, motocykla lub motoroweru,
  • 30,00 zł- tablice tymczasowe samochodowe,
  • 15,00 zł– tablica tymczasowa na przyczepę,
  • 12,00 zł- tablica tymczasowa motocyklowa lub motorowerowa.

  Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:

  • 80,00 zł – samochodowe,
  • 40,00 zł – przyczepy,
  • 40,00 zł – motocyklowa,
  • 30,00 zł – motorowerowa,
  • 17,00 zł – dodatkowa opłata w przypadku działania przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną.

   

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni

 • 6. Tryb odwoławczy

  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
  Odwołania należy składać za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • 7. Uwagi

  W dniu złożenia podania, dokonana zostaje czasowa rejestracja pojazdu i wydawane są pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tablice tymczasowe.

  Tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe podlegają zwrotowi do urzędu (za wyjątkiem wydanych celem wywozu pojazdu za granicę).

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Komunikacji i Transportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek MALECZEK - Dyrektor
  Piotr CEBULA – Z-ca Dyrektora

   

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1.      Artur Andruszewski – Podinspektor

  2.      Małgorzata Berdychowska – Inspektor

  3.      Agnieszka Fiut – Podinspektor

  4.      Magdalena Gargula - Referent

  5.      Paulina Gniewek - Basiaga -  Referent

  6.      Piotr Grabias – Samodzielny Referent

  7.      Agnieszka Jasińska - Podinspektor

  8.      Monika Kipczak – Samodzielny Referent

  9.      Sylwia Kubisz - Referent

  10.   Dominika Maresz  – Specjalista

  11.   Karolina Motyka – Samodzielny Referent 

  12.   Renata Pałka – Samodzielny Referent

  13.   Beata Rakowska -  Podinspektor

  14.   Barbara Rdzawska - Inspektor

  15.   Jadwiga Rój – Inspektor

  16.   Barbara Soboń – Podinspektor

  17.   Przemysław Stelmach – Inspektor

  18.   Katarzyna Szymańska –  Referent

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2024-05-17 | 14:04